Všeobecné obchodné podmienky poskytovania softvérovej aplikácie na webe trialexa.com

Trialexa

I. Úvod

Všeobecné podmienky poskytovania softvérovej aplikácie Trialexa (ďalej len „Podmienky“) upravujú používanie softvérovej aplikácie Trialexa (ďalej len „Trialexa“) na základe zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

 • obchodnou spoločnosťou Subweb s.r.o. so sídlom Mierová 316/12, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, Slovenská republika IČO: 52 531 945, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, Vložka číslo: 139173/B (ďalej len „Poskytovateľ“) a
 • klientom, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Nadobúdateľ“).

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a záväzky zmluvných strán vzniknuté na základe: zmluvy o poskytovaní softvérovej aplikácie Trialexa uzatvorenej vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránke náležiacej poskytovateľovi trialexa.com.

V prípade uzatvárania zmluvy v mene Nadobúdateľa – právnickej osoby, prehlasujete, že ste plne spôsobilý oprávnený k platnému uzatvoreniu zmluvy v celom rozsahu.

Ako nadobúdateľ používaním softvérovej aplikácie Trialexa potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky, porozumeli ste ich obsahu a súhlasíte s tým, že sú pre Vás ako zmluvnú stranu ich ustanovenia záväzné.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax č. 02/58 27 21 70 Zdroj: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

II. Základné pojmy

Zmluvné strany sa dohodli, na nasledovnom význame nižšie uvedených výrazov:

A) Poskytovateľ – je zmluvná strana, ktorá sa zaväzuje umožniť za odplatu Nadobúdateľovi používanie softvéru a to za podmienok dojednaných v Zmluve a týchto Podmienkach. Poskytovateľ je správca osobných údajov Nadobúdateľa a Používateľa; spracovateľ osobných údajov (potenciálnych) zákazníkov Nadobúdateľa na základe uzatvorenej Zmluvy vrátane týchto Podmienok.

B) Softvér – je softvérová aplikácia/riešenie Trialexa

C) Nadobúdateľ – je osoba, ktorej bolo na základe Zmluvy umožnené používať Softvér,ku ktorému Poskytovateľ vykonáva autorské práva.

D) Všeobecné obchodné podmienky – slúžia na úpravu vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Nadobúdateľa pri poskytovaní Softvéru na základe uzatvorenej Zmluvy.

E) Zmluva – chápe sa ňou zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami , a to Poskytovateľom: vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa; na základe ktorej je Poskytovateľ umožňuje Nadobúdateľovi používať softvérovú aplikáciu Trialexa.

F) Názov účtu – jedná sa o označenie pre účet Nadobúdateľa v aplikácii Trialexa. Názov účtu je založený vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetových stránkach Poskytovateľa.

G) Používateľský účet – účet vytvorený Nadobúdateľom pre používanie aplikácie Trialexa s vlastnými prístupovými údajmi k názvu účtu.

H) Administratívny účet – účet vytvorený Nadobúdateľom za účelom spravovania názvu účtu a používateľských účtov.

I) Používateľ – fyzická osoba vystupujúca na strane Nadobúdateľa, ktorá prostredníctvom používateľského účtu realizuje prihlásenie do aplikácie

J) Skúšobná doba – obdobie používania Softvéru Nadobúdateľom, pričom v tejto dobe je Nadobúdateľ oprávnený používať Softvér za účelom oboznámenia sa s jeho funkciami v plnom rozsahu bezplatne. Skúšobná doba začína plynúť založením názvu účtu v softvérovej aplikácii Trialexa a trvá 30 dní.

K) Poplatok – mesačná/iná odplata za používanie Softvéru v zmysle cenníku Poskytovateľa.

L) Zúčtovacie obdobie – je nastavené štandardne na jeden kalendárny mesiac.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

Na základe uzatvorenej Zmluvy poskytuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi právo v čase 30 dní od založenia účtu v softvérovej aplikácii používať Softvér v plnom rozsahu bezplatne, a to za účelom oboznámenia sa s jeho funkciami. Poskytovateľ prehlasuje, že používanie Softvéru Nadobúdateľom v Skúšobnej dobe nie je z jeho strany spojené so žiadnymi poplatkami za využívanie softvéru.

V prípade, že sa Nadobúdateľa po uplynutí Skúšobnej doby nerozhodne pokračovať v používaní Softvéru, budú po uplynutí 30 dní od skončenia Skúšobnej doby akékoľvek dáta Nadobúdateľa vložené do Softvéru nenávratne zmazané.

Ak Nadobúdateľ vymaže svoj účet, a po dobu 30 dní sa do neho naspäť neprihlási, všetky dáta budú nenávratne zmazané.

Nadobúdateľ sa v lehote 30 dní od vymazania svojho účtu k svojim dátam môže vrátiť po opätovnom prihlásení do systému. Proces výmazu dát sa tým zastaví.

Pri používaní aplikácie/Softvéru Nadobúdateľom v Skúšobnej dobe sa vzťahujú všetky povinnosti a obmedzenia dojednané ďalej v týchto Podmienkach s výnimkou tých povinností a obmedzení, ktoré sa podľa svojej povahy vzťahujú iba k platenému používaniu Softvéru.

Skončenie skúšobnej doby - skúšobná doba môže skončiť

a) uplynutím doby, na ktorú je obmedzená;

b) prevodom Názvu účtu do režimu plateného používania aplikácie/Softvéru.

Výška poplatku je určená: v zmysle cenníku používateľa uvedeného na webovej adrese trialexa.com

Poplatok je splatný na základe faktúry s prislúchajúcimi náležitosťami účtovných a daňových dokladov vyžadovaných platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o DPH. Faktúry bude Poskytovateľ zasielať Nadobúdateľovi elektronickou cestou na emailovú adresu Nadobúdateľom zadanú pri založení jeho Názvu účtu. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia.

V prípade, že omeškanie Nadobúdateľa so zaplatením Poplatku presiahne tridsať dní, bude mu prístup do softvéru blokovaný. Zaplatením poplatku bude prístup Nadobúdateľa do Softvéru opätovne umožnený. Nadobúdateľ nie je oprávnený zneužívať opätovne Skúšobnú dobu Softvéru v rozpore s dobrými mravmi za účelom absencie poplatku.

Nadobúdateľ nemá uzatvorením Zmluvy žiadne práva k ochranným známkam Poskytovateľa alebo tretích strán a tieto mu ani inak nevznikajú.

Nadobúdateľ je oprávnený používať Softvér iba osobne, resp. prostredníctvom poverených osôb. Svoje prístupové údaje k Používateľským účtom je Nadobúdateľ povinný uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím zo strany tretích osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Nadobúdateľ v plnom rozsahu za všetky škody, ktoré budú Nadobúdateľovi alebo ďalším osobám zneužitím jeho prístupových údajov spôsobené.

Poskytovateľ nedáva záruku, že funkcie, ktoré obsahuje Softvér, budú vyhovovať požiadavkám Nadobúdateľa. Nadobúdateľ preberá plnú zodpovednosť a riziko za výber Softvéru pre dosiahnutie ním zamýšľaných výsledkov, za jeho používanie a výsledky, ktoré použitím Softvéru dosiahne resp. plánuje dosiahnuť.

Poskytovateľ vyhlasuje, že vykonáva zálohy dát uložených Nadobúdateľom pri používaní Softvéru a to v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:30 každú hodinu, počas víkendov jeden krát denne. Jednotlivé zálohy sú Poskytovateľom uchovávané po dobu 5 dní od ich vytvorenia.

Postup stiahnutia možnosti zálohy dát zašle Poskytovateľ Nadobúdateľovi na základe žiadosti o poskytnutie zálohy dát na jeho emailovú adresu, ktorú uviedol pri žiadosti o poskytnutie zálohy. Žiadosť o poskytnutie informácie o postupe stiahnutia zálohy dát Nadobúdateľ uplatní na zákazníckej podpore Poskytovateľa formou žiadosti zaslanej na emailovú adresu info@trialexa.com. Ak je Nadobúdateľom právnická osoba, musí byť žiadosť preukázateľne učinená štatutárnym zástupcom Nadobúdateľa, nakoľko uvedená podmienka musí byť v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení splnená.

Nadobúdateľ berie na vedomie, že do softvérovej aplikácie Trialexa môžu byť v priebehu času začlenené doplnkové služby poskytované napríklad tretími subjektmi (geolokácia evidovaných adries, mapové podklady, doplňovanie menových kurzov a dát z obchodných registrov a pod.).

Poskytovateľ nijakým spôsobom neručí za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácii, ktoré Nadobúdateľ pri používaní týchto doplnkových služieb obdrží, a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené Nadobúdateľovi výpadkami ich prevádzky.

Dáta sú uložené v Datacentre fsn1-dc14 vo Falkenstein / Germany (Hetzner Online GmbH). Zodpovednosť za bezpečnosť týchto dát nesie prevádzkovateľ serverov a nie Poskytovateľ.

IV. Ochrana osobných údajov, iných údajov a poskytnutých informácii

Osobné údaje Nadobúdateľa a iné poskytnuté údaje a informácie (ďalej len „údaje“) Poskytovateľ zhromažďuje a spracováva na účely:

 • používania Softvéru Nadobúdateľom a Používateľom.
 • poskytovania služieb podpory Softvéru Nadobúdateľovi a Používateľovi.
 • plnenia záväzkov vyplývajúcich voči Nadobúdateľovi a Používateľovi v zmysle uzatvorenej zmluvy, prípadne povinností uložených špecifickými právnymi predpismi v zmysle platnej legislatívy.
 • budúcej potreby Nadobúdateľa prípadne obnoviť Názov účtu zo zálohy
 • zasielania obchodných ponúk (newsletterov) v súvislosti s ponukou ďalších služieb súvisiacich so Softvérom, ak k tomu Nadobúdateľ vyslovil súhlas alebo je možné uplatniť iný právny titul, v rozsahu a za podmienok stanovených Zásadami spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“), zverejnených a sprístupnených na webových stránkach Poskytovateľa, a to iba na základe zákonných právnych titulov predovšetkým podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tieto údaje Poskytovateľ v súlade so Zásadami využíva predovšetkým k zlepšeniu Softvéru alebo k poskytnutiu služieb úprav na mieru Softvéru podľa požiadaviek Nadobúdateľa a podľa príslušného právneho titulu, a nebude ich zverejňovať spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii nadobúdateľa resp. osôb, ktoré podliehajú ochrane v zmysle vyššie uvedených ustanovení. Pokiaľ je toto zasielanie obchodných ponúk založené na súhlase, môže Nadobúdateľ tento súhlas vziať kedykoľvek späť, a to prostredníctvom odkazu, ktorý je v každej obchodnej ponuke obsiahnutý. V prípade odvolania tohto súhlasu so spracovaním údajov už Nadobúdateľovi nebudú ďalšie obchodné ponuky zasielané.

Používateľ prehlasuje a potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ich poskytuje dobrovoľne. V prípade potreby opravy údajov môže Používateľ využiť právo na opravu týchto údajov.

Poskytovateľ prehlasuje , že všetky údaje zhromaždené o Nadobúdateľovi v súvislosti s uzatvorením Zmluvy nebudú využívané k iným účelom, než k akým boli zhromaždené. Poskytovateľ je oprávnený tieto údaje spracovávať a ďalej ich využívať predovšetkým za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich mu z uzatvorenej Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu právnymi predpismi a ďalej tiež v súvislosti s ponukou ďalších služieb Nadobúdateľovi súvisiacich so Softvérom, jeho revíziou, vylepšovaním, alebo k jeho úprave na mieru zákazníka. Poskytovateľ prijal v zmysle príslušných ustanovení týkajúcich sa GDPR vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia predovšetkým k zaisteniu bezpečnosti spracovania údajov, ktoré uskutočňuje ako spracovateľ pre jednotlivých správcov osobných údajov, teda predovšetkým Nadobúdateľa. Základnou povinnosťou Poskytovateľa je spracovanie údajov podľa pokynov Nadobúdateľa, resp. Používateľa. Naopak Poskytovateľ neručí za prípadné používanie Softvéru v rozpore so Zásadami, Podmienkami či Zmluvou, alebo za neoprávnené spracovanie údajov zo strany Nadobúdateľa, resp. Používateľa.

Akékoľvek údaje a informácie, ktoré Poskytovateľ získa od Nadobúdateľa v súvislosti s poskytovaním Softvéru, sú považované za dôverné a Poskytovateľ sa zaväzuje ich chrániť pred zneužitím a nezdieľať ich za obchodným alebo iným účelom tretím osobám. Tým nie je dotknutá zákonná povinnosť Poskytovateľa vydať požadované informácie štátnym orgánom v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

Údaje o Nadobúdateľovi získané v súvislosti s poskytovaním Softvéru je Poskytovateľ oprávnený použiť v súlade so zákonom v zmysle platnej legislatívnej úpravy: Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom je však povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy Nadobúdateľa a môže tak učiniť iba takým spôsobom, ktorého dôsledkom nevznikne Nadobúdateľovi ujma, a ktorým súčasne nebude porušená povinnosť Poskytovateľa chrániť dôvernosť informácii týkajúcich sa Nadobúdateľa.

V prípade, že by sa Nadobúdateľ, Používateľ domnievali, že Poskytovateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Používateľa alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže na základe svojich práv garantovaných v príslušných ustanoveniach regulácie: Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

GDPR a v súlade so Zásadami:

a). požiadať Poskytovateľa o prístup, obmedzenie spracovania či podanie vysvetlenia;

b) požadovať, aby Poskytovateľ opravil nepresné údaje, odstránil ich či inak napravil takto vzniknutý stav podľa Zásad. Ak požiada Nadobúdateľ alebo Používateľ o prístup ku spracovaniu svojich osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný príslušné informácie vydať. V prípade, že je spracovanie založené na súhlase, je Nadobúdateľ či Používateľ oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov taktiež odvolať, a to napr. podaním žiadosti na kontaktnú emailovú adresu Poskytovateľa podľa Zásad. V takomto prípade však Poskytovateľ nemôže zaručiť plnú funkčnosť či využiteľnosť aplikácie.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj dojednania o spracovaní osobných údajov Nadobúdateľa alebo jeho zákazníkov, ktoré sú dojednané v týchto Podmienkach v nasledujúcom článku a v súlade s požiadavkami GDPR danými v Sprostredkovateľskej zmluve. Dané podmienky obsahujú rovnako náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy podľa čl. 28 a nasl. GDPR, a to v nasledujúcom znení.

Poskytovateľ v rámci Zmluvy podľa týchto Podmienok môže spracovávať pre Nadobúdateľa ako spracovateľ v zmysle čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR, osobné údaje v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach alebo Zásadách, a to v rámci uvádzaných účelov, operácii a rovnako prostriedkov spracovania.

Spracovanie osobných údajov bude zo strany Poskytovateľa prebiehať po dobu účinnosti Zmluvy uzatvorenej podľa týchto Podmienok. Povinnosti Poskytovateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov sa Poskytovateľ zaväzuje plniť po celú dobu účinnosti Zmluvy.

Poskytovateľ spracováva osobné údaje výlučne na základe pokynov Nadobúdateľa učinených v súlade so zásadami komunikácie podľa Zmluvy, vrátane poskytnutia osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ mu toto spracovanie už neukladá právo EÚ alebo členského štátu, ktoré sa na Nadobúdateľa vzťahujú; v takomto prípade Poskytovateľ Nadobúdateľa informuje o takejto právnej požiadavke pred spracovaním, ibaže by tieto právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

Poskytovateľ dodržuje mlčanlivosť o spracovávaných osobných údajoch a zaisťuje, aby osoby oprávnené pracovať s osobnými údajmi Nadobúdateľa u Poskytovateľa zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na nich vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti.

Poskytovateľ príjme všetky nevyhnutné opatrenia požadované podľa čl. 32 GDPR a nebude využívať spracovávané osobné údaje pre vlastnú potrebu a za iným účelom, ako pre plnenie Zmluvy či účely špecifikované v Zásadách.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržovať podmienky pre zapojenie ďalšieho spracovateľa uvedené v ods. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Poskytovateľ zároveň zohľadňuje povahu spracovania a je Nadobúdateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie povinností Nadobúdateľa ako správcu osobných údajov pri vybavovaní žiadostí o výkon práv subjektov údajov podľa GDPR.

Poskytovateľ je povinný poskytovať súčinnosť Nadobúdateľovi pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácii, ktoré má spracovateľ k dispozícii, a ďalej i pri komunikácii a preukazovaní splnenia povinností Nadobúdateľa na úseku ochrany osobných údajov pred dozorným úradom.

Poskytovateľ je povinný na žiadosť Nadobúdateľa vymazať všetky osobné údaje a ich kópie, alebo ich vrátiť Nadobúdateľovi po ukončení Zmluvy, ibaže by právne predpisy stanovili povinnosť k uloženiu takýchto osobných údajov.

Poskytovateľ poskytne na žiadosť Nadobúdateľa všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené povinnosti stanovené v tejto Zmluve, a umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonané Nadobúdateľom alebo iným audítorom, ktorého Nadobúdateľ poverí, a k týmto auditom prispeje.

Poskytovateľ je povinný viesť záznamy o spracovaní osobných údajov podľa Zmluvy min. v rozsahu stanovenom v ods. 2 čl. 30 GDPR.

Akékoľvek podozrenie ohľadne porušenia zabezpečenia osobných údajov alebo ohľadne iného neoprávneného prístupu k osobným údajom je povinný Poskytovateľ najneskôr do 24 hod. od zistenia nahlásiť emailom administrátorovi Nadobúdateľa.

V. Cookies

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory (cookie). Je to bežná prax väčšiny veľkých webových stránok.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve stránky alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený.

Ako kontorlovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

VI. Služba a jej dostupnosť

Nadobúdateľ je uzrozumený s tým, že Poskytovateľ z dôvodu zlepšovania služieb realizuje pravidelnú údržbu Softvéru, behom ktorej môže byť prístup k Softvéru dočasne obmedzený alebo vylúčený. Pravidelná údržba systému je Poskytovateľom realizovaná podľa potreby, najmä však mimo hlavného pracovného času od 8:00 do 17:00 ak je to možné. O začiatku pravidelnej údržby budú užívatelia informovaní prostredníctvom oznámenia zobrazeného v používateľskom rozhraní Softvéru.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli Poskytovateľa a bráni mu v splnení povinnosti, ibaže sa nedá rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Prekážky, ktoré je možné podľa predošlej vety považovať za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, sú najmä:

 • Stávky
 • Teroristický útok
 • Vojny
 • Občianske a vojenské nepokoje
 • Blokády
 • Povstania
 • Výtržnosti
 • Epidémie
 • Karanténne obmedzenia
 • Úder blesku
 • Zemetrasenie
 • Požiar, búrka, záplavy, zosuvy pôdy

Prípadne udalosti, na základe ktorých bude vyhlásený stav núdze v zmysle príslušných ustanovení energetického zákona.

VII. Zmluva- Zmluvný vzťah, trvanie a ukončenie

Zmluvný vzťah zaniká:

1) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva medzi stranami dojednaná

2) výpoveďou zo strany Poskytovateľa

3) zrušením Názvu používateľského účtu zo strany Nadobúdateľa

4) zrušením Názvu účtu Nadobúdateľa v Softvéri v prípade omeškania s platením dohodnutého Poplatku

Nadobúdateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj Názov účtu prostredníctvom rozhrania Softvéru. Zrušením Názvu účtu zaniká Zmluva s účinkami ku dňu, kedy bolo zrušenie uskutočnené.

Poskytovateľ má právo Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Nadobúdateľovi. Výpoveď musí byť zaslaná poštou na adresu sídla spoločnosti/ miesta podnikania Nadobúdateľa zadanú pri registrácii Používateľského účtu, príp. na inú adresu zadanú Nadobúdateľom. Ak sa nepodarí s týmto spôsobom výpoveď Nadobúdateľovi doručiť, má sa za to, že bola Nadobúdateľovi doručená tretím dňom od jej odoslania.

Poskytovateľ je rovnako oprávnený od Zmluvy odstúpiť svojim jednostranným prehlásením, ak Nadobúdateľ poruší závažným spôsobom niektorú z povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy, najmä ak použije aplikáciu/Softvér spôsobom, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou alebo s povinnosťami vyplývajúcimi Nadobúdateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Odstúpením Zmluva zaniká s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia Nadobúdateľovi.

Poskytovateľ má právo Podmienky priebežne podľa potreby upravovať/novelizovať/aktualizovať. Znenie novelizovaných Podmienok Poskytovateľ zverejní na svojich webových stránkach. Poskytovateľ upovedomí Nadobúdateľa a všetkých Používateľov o novelizácii Podmienok a o spôsobe ich zverejnenia prostredníctvom oznámenia v Softvéri v sekcii obchodné podmienky na webe tralexa.com.

Prejavením súhlasu prostredníctvom administratívneho účtu má účinky pre celý Názov účtu a všetky vytvorené Používateľské účty. Prejavením nesúhlasu Nadobúdateľa s novelizovanými Podmienkami táto Zmluva zaniká s účinkami ku dňu začiatku účinnosti novelizovaných Podmienok. Poskytovateľ má právo na jednostrannú zmenu výšky Poplatku, o ktorej upovedomí Poskytovateľ Nadobúdateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok, a to najmenej tridsať dní pred dátumom účinnosti takejto zmeny. Nová výška Poplatku je pre Nadobúdateľa záväzná počiatkom prvého Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

VIII. Finálne ustanovenia

Poskytovateľ má právo na jednostrannú zmenu výšky Poplatku, o ktorej upovedomí Poskytovateľ Nadobúdateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok, a to najmenej tridsať dní pred dátumom účinnosti takejto zmeny. Nová výška Poplatku je pre Nadobúdateľa záväzná počiatkom prvého Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

Vzťahy zo Zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom a v jeho rámci zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zákonnom znení. Tieto Všeobecné obchodné Podmienky nezakladajú na strane Poskytovateľa okrem záväzkov konkrétne uvedených v týchto Podmienkach žiadne iné záväzky voči Nadobúdateľovi.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je neplatné a nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa Podmienok v nich stanovených.

Zmluvné strany vyhlasujú, že podmienky si dôkladne prečítali, ich obsahu v celom rozsahu porozumeli, bez výhrad s ním súhlasia, uvedené nerealizovali v časovej tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a vyhlasujú, že sa jedná o ich určitý a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle.